Privacyverklaring

Uw privacy, Onze verantwoordelijkheid

 

PRIVACY STATEMENT

Norwell Outdoor Fitness, gevestigd aan Norwell A/S, Bystævnet 21c, DK-5792 Aarslev, Denemarken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevenszoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://norwelloutdoorfitness.com
Norwell A/S - Bystævnet 21c - DK 5792 Aarslev, Denemarken +31-683719720
David Zwietink is de Functionaris Gegevensbescherming van Norwell OutdoorFitness Benelux.
Hij is is te bereiken via: info@sports2play.nl

Persoonsgegevensdie wij verwerken

Norwell Outdoor Fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maaktvan onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt ueen overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeldomdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/ofgevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overwebsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameldworden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over eenminderjarige, neem dan contact met ons op via info@norwell.nl, dan verwijderenwij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevensverwerken

Norwell Outdoor Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverleninguit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Norwell Outdoor Fitness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijktoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor        onzebelastingaangifte
- Norwell Outdoor Fitness analyseert uw gedrag op de website om daarmee dewebsite te verbeteren en het aanbod van producten en       diensten af te stemmen opuw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Norwell Outdoor Fitness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingenbesluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NorwellOutdoor Fitness) tussen zit. Norwell Outdoor Fitness gebruikt de volgendecomputerprogramma's of -systemen:


Google Analytics: Hiermee proberen we meer inzicht te verkrijgen in onzedoelgroep en ze van informatie te voorzien die meer bij ze aansluit. Voor dedirect betrokkene is het gevolg dat we hiermee iemands surfgedrag etc.vastleggen en deze gegevens ook bekend zijn bij Google.
Het kan zo zijn dat debetrokkene als direct gevolg hiervan, advertenties van Google krijgt aangebodendie bijvoorbeeld te maken hebben met 'fitness.'


Facebook Pixel/Facebook Tracking: Dit gebruiken we ter ondersteuning van onlinemarketingdoeleinden. Het gevolg voor de direct betrokkene is dat hij/zij ookbekend is bij Facebook en Facebook hiermee advertenties vanuit het eigennetwerk laat zien die bijvoorbeeld te maken hebben met 'fitness.' Ook kan hetzo zijn dat Facebook van personen zogenaamde 'schaduw profielen' opstelt (bijpersonen die niet geregistreerd zijn bij Facebook).


Formilla: Formilla wordt door ons ingezet als een communicatiemiddel (het'chat-venster'), deze dienst traceert ook gegevens als ip-adres, brwoser typeen apparaat type. Het geveolg voor de direct betrokkene kan zijn dat Formilla de gegevensgebruikt om ook een actief advertentie nertwerk in te zetten.


(Microsoft) Office: Aan de hand van het office pakket verwerken we gegevensvoor onder andere facturatie en om het contactenbestand
up-to-date te houden.Dit heeft geen directe gevolgen voor de betrokkene.


WPCF7-Contact-formulier (op de website): Via onze website kan er eencontact formulier worden ingevuld, met daarin een deel van de eerder genoemdegegevens. Het gevolg is dat wij als Norwell Outdoor Fitness dezegegevens zo in handen krijgt.


Hoe lang wepersoonsgegevens bewaren:

Norwell Outdoor Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan striktnodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren devolgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Internet surfgedrag > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: Diensten als GoogleAnalytics hebben dit standaard ingebouwd.
Personalia > Bewaartermijn: 6 maanden á 2 jaar > Reden: De bewaartermijnhangt samen met de oplevering van een Norwell outdoor fitness park en inhoeverre daar men begeleiding bij wil hebben.
Adres > Bewaartermijn: Zelfde als personalia > Reden: Zelfde alspersonalia.
Gegevens m.b.t. Belastingwetgeving > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden:Wettelijk verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Norwell Outdoor Fitness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt dezeuitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uof om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevensverwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgenvoor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Norwell Outdoor Fitness blijft verantwoordelijk voor dezeverwerkingen.Daarnaast verstrekt Norwell Outdoor Fitness jouw persoonsgegevensaan andere derden m.b.t. tracking cookies. Dit doen wij alleen met jouwnadrukkelijke toestemming.
Derden:
Alphabet Inc. (Google LLC) Headquarters: Googleplex, Mountain View,California, U.S.
Facebook Inc. Headquarters: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Formilla San Diego, CA 92101

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Norwell Outdoor Fitness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NorwellOutdoor Fitness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor datde website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingenonthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te latenwerken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uwsurfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnenaanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerdover deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellendat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie dieeerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienenom de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uof een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht opgegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over degegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@norwell.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wiju een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak indeze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummersonderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Norwell Outdoor Fitness zal zo snelmogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Norwell OutdoorFitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht inte dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Datkan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Norwell Outdoor Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemtpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeftdat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via info@norwell.nl

 

Extra

Media:
Als je een geregistreerde gebruiker bent bij Wordpress en afbeeldingen naar desite upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPSlocatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van dewebsite downloaden en de locatiegegevens inzien.

Beleid ten aanzien van social media:


Norwell OutdoorFitness maakt gebruik van social media, u kunt reacties en/of likes plaatsen ofeen betreffende pagina volgen.
Norwell Outdoor Fitness verwerkt geenpersoonlijke gegevens m.b.t. social media. Tenzij hiervoor schriftelijktoestemming is gegeven en het ter promotie dient. Norwell Outdoor Fitnessverwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties, likes bij eenbericht in relatie tot het bereik end e betrokkenheid van een bericht. Om zo het aanbod teverbeteren en beter aan te sluiten bij het publiek.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deprivacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring i.v.m.mogelijke updates van ons privacy beleid.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van GoogleAnalytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). GoogleAnalytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes dieop uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnenanalyseren.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van dezewebsite wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten endaar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordtgeanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of inandere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte doorGoogle eerst verkort.
Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledigeIP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daarverkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google dezeinformatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, omrapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om anderediensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en hetinternet.
De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adreswordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan vancookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling tekiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet allemogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen enverwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres)voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browseradd-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over degebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaardenvan Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzenu erop dat op deze website Google Analytics met de code"gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie vanIP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevenste beschermen die verstuurd worden via deze website.
Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordtverstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatischberichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van eenbezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te latenwerken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerktdoor Google.
Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen diedeel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor hetEuropese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adresvolledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daarafgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens omje gebruik van deze dienst te evalueren.
Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere datavan Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voorgegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google'sprivacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHAte gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op demanier en voor het doel zoals hierboven beschreven.